STATUT

STATUT

T o w a r z y s t w a   M i ł o ś n i k ó w   Z i e m i   B a b i m o j s k i e j

(TEKST JEDNOLITY)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej zwane dalej Towarzystwem jest organizacją społeczno-kulturalną, posiada osobowość prawną, działa wg zasad niniejszego Statutu, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”oraz ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 • 3

Siedzibą władz Towarzystwa jest Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście przy Placu Powstańców Wlkp. 9.

 • 4

Towarzystwo używa pieczęci, godła, odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 5

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

 • 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • 7

Celem Towarzystwa jest:

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

2) pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej,

3) pobudzenie i pogłębianie zainteresowań oraz popularyzowanie wiedzy o przeszłości, tradycjach i kulturze Ziemi Babimojskiej,

4) kształtowanie zainteresowań środowiskiem geograficznym, przyrodniczym, ekologią Ziemi Babimojskiej,

5) ratowanie dorobku materialnego i duchowego minionych epok i teraźniejszości,

6) promocja Ziemi Babimojskiej między innymi pod względem turystyki i krajoznawstwa,

7) ugruntowanie poczucia więzi „Małej ojczyzny” w perspektywie integracji europejskiej,

8) rozwijanie i kształtowanie zainteresowań demokracją lokalną i ideą społeczeństwa obywatelskiego,

9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 • 8

Dla realizacji statutowych celów Towarzystwo:

1) organizuje odczyty, wystawy, imprezy kulturalne, konkursy i inne formy,

2) gromadzi, udostępnia księgozbiory, zbiory pozostałości kultury materialnej,

3) współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach szeroko rozumianego życia kulturalno-społecznego,

4) współpracuje z instytucjami i organizacjami naukowymi oraz stowarzyszeniami

w kraju i za granicą, w sprawach stanowiących przedmiot działania Towarzystwa,

5) inicjuje i prowadzi akcje społeczne na rzecz Ziemi Babimojskiej,

6) organizuje forum wymiany myśli na temat rozwoju regionu,

7) pozyskuje środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej oraz instytucji państwowych

i samorządowych.

Rozdział III

Członkostwo

 • 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Polski zamieszkały w kraju bądź za granicą, lub cudzoziemiec zamieszkały na terytorium RP, który pisemnie w formie deklaracji członkowskiej zgłosił wolę realizowania celów Towarzystwa i regularnie opłaca składki.
 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać także cudzoziemiec, niezamieszkały na terytorium RP, ale tylko za zgodą Sejmiku Towarzystwa i pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej w formie pisemnej oraz regularnego opłacania składek.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz prawo udziału w Sejmiku Towarzystwa i zgłaszania wniosków.
 5. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 6. a) realizacji postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 7. b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 8. c) regularnego opłacania składek członkowskich
 9. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :
 10. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 11. b) skreślenia przez Zarząd w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku; osoba skreślona może być przyjęta na warunkach nowo wstępującego,
 12. c) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa oraz łamanie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.
 • 11
 1. Członkostwo honorowe nadaje Sejmik Towarzystwa na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich i ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 3. Utrata godności członka honorowego następuje na skutek uchwały Sejmiku na wniosek Zarządu.
 • 12
 1. Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą być osoby prawne lub fizyczne bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, które zgłosiły pisemnie w formie deklaracji chęć realizacji lub pomocy w realizacji celów Towarzystwa i zadeklarowały poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa oraz uiszczą składki.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Członek wspierający bierze czynny udział w pracach Towarzystwa poprzez swego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
 5. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 6. b) skreślenia przez Zarząd w przypadku zalegania ze składkami przez okres roku,
 7. c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Towarzystwo,
 8. d) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym.
 • 13

Od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia przysługuje ( w terminie miesiąca od daty otrzymania ) odwołanie do Sejmiku, którego uchwały są ostateczne.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

 • 14
 1. Władzami Towarzystwa są:

– Sejmik

– Zarząd

– Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że Sejmik postanowi inaczej.
 2. Wszystkie uchwały władz wybieralnych są podejmowane zwykłą większością głosów, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków władz.
 3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji części członków władz Towarzystwa,

władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia, jednakże liczba uzupełnionych nie

może być większa niż 1/3 członków z wyboru.

 • 15
 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Sejmik, zwoływany przez Zarząd.
 2. Sejmik może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 3. Prawo głosu na Sejmiku ma każdy członek, który opłacił składki za bieżący rok i każdy członek honorowy. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 4. Członkowie wspierający mają prawo do udziału w Sejmiku poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym.
 • 16

Sejmik ma następujące kompetencje:

1) uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

3) zatwierdzenie regulaminów,

4) wybór w tajnym głosowaniu 7 członków zarządu i 3-osobowej Komisji

Rewizyjnej oraz uzupełnienie ich składu,

5) wybór prezesa Zarządu,

6) uchwalanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i Komisji

Rewizyjnej,

7) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

8) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

9) nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia i wykluczenia

członków,

11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego

majątku.

 • 17
 1. Zwyczajny Sejmik jest zwoływany przez Zarząd raz w roku.
 2. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie Sejmiku nie później niż

14 dni przed planowanym terminem.

 1. Sejmik jest prawomocny, gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% członków w

I terminie lub w II terminie bez względu na ilość obecnych członków

uprawnionych. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 1. Wnioski w sprawach innych niż wymienione w § 16, które mają być

rozpatrywane na najbliższym Sejmiku, muszą być zgłoszone Zarządowi nie później

niż 7 dni przed terminem Sejmiku.

5 Obradami Sejmiku kieruje przewodniczący obrad wybrany na tym zebraniu

zwykłą większością głosów.

 • 18

1 Nadzwyczajny Sejmik może być zwołany z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej

albo na wniosek co najmniej 30% członków Towarzystwa mających prawa wyborcze.

2 Nadzwyczajny Sejmik jest zwoływany przez Zarząd w terminie 14 dni od daty

zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 • 19
 1. W okresie między Sejmikami pracami Towarzystwa kieruje Zarząd, który zbiera się

co najmniej raz na kwartał.

 1. Zarząd składa się z 7 osób wybranych na Sejmiku.
 2. Obradami Zarząd kieruje prezes, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
 3. Obrady toczą się według regulaminu ustalonego przez Zarząd.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie: zastępcę prezesa,

sekretarza i skarbnika.

 1. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków

Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy.

 1. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos posiada prezes, w razie jego

nieobecności zastępca prezesa.

 • 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie wszystkimi sprawami Towarzystwa oprócz tych, które należą wyłącznie do kompetencji Sejmiku,

2) reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) powoływanie redakcji wydawnictw Towarzystwa,

4) zarządzanie majątkiem ruchomym, nieruchomym i zasobami finansowymi, uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu oraz zatwierdzenie bilansów,

5) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów komisji, komitetów, kół,

6) zwoływanie Sejmików,

7) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działań Towarzystwa,

8) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

 • 21

Umowy, akty i wszelkie zobowiązania materialne podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes, skarbnik lub sekretarz.

 • 22
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybierany jest poprzez głosowanie jej przewodniczący.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z

nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia.

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • 23
 1. Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku kontroluje działalność Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i jej zgodności ze statutem i uchwałami Sejmiku.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a ponadto ma obowiązek składania sprawozdań na Sejmiku wraz z oceną działalności i wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 24

 1. Na majątek towarzystwa składają się:

a)wpisowe,

 1. b) składki członkowskie,

c)darowizny i zapisy,

 1. d) dotacje samorządowe

e)dochody z lokat bankowych

 1. f) inne dochody z działalności statutowej Towarzystwa,

g)nieruchomości,

h)ruchomości.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tyłu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
 4. Zabrania się zakupu a szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Sprawozdawczość Towarzystwa

 • 24 a
 1. Towarzystwo sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. Towarzystwo sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe stosując w tym zakresie przepisy o rachunkowości.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 • 25

Zmiany statutu Towarzystwa wymagają uchwały Sejmiku Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 26
 1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Sejmiku Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 • 27

Członkowie reaktywujący Towarzystwo stają się z chwilą rejestracji Towarzystwa członkami zwyczajnymi.